Skip to content Skip to footer

KAZAN VE KONDENSE SİSTEMİ ŞARTLANDIRMA

 

  Kazan  kondense  sistemi  aşağıda  belirtilen  bölümlerden  oluşmaktadır.

 

A ) Su  Tasfiye  Sistemi  ve  İlave ( Katma- Make-up )  Su  Pompaları

B ) Kondens  Tankı  ve  Kondens  Pompaları

C ) Ön  Isıtıcıları

D ) Degazör ( Gaz  Alıcı ) , Besi  Tankı  ve  Kazan  Besi  Pompaları

E ) Ekonomizer

F ) Buhar  Kazanları  (Alev – Duman Borulu , Su  Borulu )

G ) Kızdırıcılar

H ) Buhar  Hatları  ve  Ekipmanları

I ) Ara ( Saf )  Kondens  Tankları  ve  Kondens  Dönüş  Hatları

 

A ) SU  TASFİYE  SİSTEMİ ; Bir  önceki  bölümden  hatırlanacağı  gibi  ham  suyun , ilave ( katma )  suyu  özelliklerine getirilmesi  için  çeşitli  işlemlere ( filtrasyon , yumuşatma , reverse  osmoz  vs. ) tabi  tutulduğu  bölümlerdi.

Bu  bölümlerde  üretilen  su  bir  depo  sonrasında  veya  direkt  olarak , kazan  ve  kondens  sisteminde  kaybolan  ve  / veya  kullanılan  su  miktarlarını  karşılamak  amacı ile  ilave ( katma , make-up ) su  pompaları  ile  kondens  takına  verilir . Bu  işlem  genel  itibari  ile  kondens  tankındaki  seviye  kontrol  ( şamandıra )  sisteminin  otomatik  kontrolü  ile  nadir  olarak  da  manuel  kontrol  ile  yapılır .

 

B ) KONDENS  TANKI  VE  KONDENS  POMPALARI ; Kondens  tankı , sistemden  geri  dönen  saf  kondens  dönüşlerinin  ve  ilave  suyun  toplandığı  tanktır . Kondens  tankı  hem  su  tasfiye  sisteminin  hem  de  kondens  dönüşlerinin  bir  aynasıdır. Şöyle ki  kondens  tankı  iki  kaynaktan  su  almaktadır  bunlardan  birincisi  su  tasfiye  sistemlerinden  alınan  ilave su , ikincisi  ise  kondens  dönüşlerinden  gelen  saf  kondens  dönüşleridir . Bu  itibarla  kondens  tankındaki  su  özellikleri  daimi  olarak  ilave  su  ve  saf  kondens  dönüş  suyu  özelliklerinin  arasında  olmalıdır ( karışım yüzdesine  bağlı  olarak ) . Dolayısı  ile  kondens  tankı  su  özellikleri  kontrol  edildiğinde  su  tasfiye  sisteminde  ve / veya  saf  kondens  dönüşlerinde  herhangi  bir  problem  olup  olmadığı  anlaşılabilir.

İlave  su  ve  saf  kondens  dönüş  yüzdelerine  bağlı  olmakla  beraber , kondens  tankındaki  su  sıcaklığının  60 – 80 oC  civarında  olması , Degazörün  daha  rahat  şekilde  çalıştırılabilmesi  açısından  önemlidir.

Kondens  tankındaki  su , kondens  pompaları  vasıtası  ile  ön  ısıtıcıya  ( sistemde  var  ise )  daha  sonrada  degazörün  üst  tepsi  kısmına , degazördeki  su  seviyelerine  bağlı  olarak  basılır.

C ) ÖNISITICILAR ; Kondens  tankındaki  suyun  degazöre  girmeden  önce  biraz  daha  ısıtılması  için  k  sistemlerdir . Ön ısıtıcılar  da  ısıtma  işlemi  genel  olarak  baca  gazı  kazan  blöf  suyu  ve  diğer  atık  ısı  kaynakla  kullanılarak  yapılır . Buradaki  temel  amaç  atık  ısı  ve enerjiden  ekonomi  sağlamaktır.

D ) DEGAZÖR ( GAZ  ALICI ) , BESİ  TANKI  VE  KAZAN  BESİ  POMPALARI ;

Önceki  bölümlerde  bahis  edildiği  gibi  suyun  içeriğinde  Oksijen , Karbondioksit, Azot , Hidrojen  Sülfür  gibi  bazı  çözünmüş  gazlar  bulunmaktadır. Özellikleri  Oksijen  ve  Karbondioksit  Kazan  ve kondense  sistemindeki  korozyon  kontrolü  açısından  çok  önemlidir. Su  tasfiye  işlemi  esnasında  bu  gazlar  ile  ilgili  hiç  bir  uygulama  yapılamamaktadır.

Oksijen  karbondioksitin  ilave  sudan  mekanik  olarak  alınması  işlemi  Degazör  cihazları  sayesinde  yapılmaktadır .Bu  sebepten  degazör  cihazlarının  diğer  bir  ismi de  gaz  alıcıdır.

Degazörde  gazların  mekanik  olarak  atılabilmesi  işlemi , gazların  sudaki  çözünme  sıcaklıklarından  faydalanılarak ilave  suyun  ısıtılması  işlemi  ile  yapılmaktadır. Kondens  pompaları  ile  degazörün  üst  tepsisine  verilen  su  degazör  içerisindeki  tepsiler ( tepsili  tip  degazör  ) veya  püskürtme  nozulları ( püskürtmeli  tip  degazör )  sayesinde  taneciklere  ayrılır, bu  tanecikler  tepesinin  alt kısmından  verilen  buhar  ile  ısıtılmak  sureti  ile  suyun  kaynama  noktasının  üzerine  çıkılarak ( 102 – 105 oC ) sudaki  çözünmüş  Oksijen  ve  Karbondioksit

Mekanik  olarak  belirli bir  miktara  kadar  atılmış  olur  Oksijenin ( max. 50 ppm ) ve  Karbondioksitin ( max. 10 ppm ) bakiye  kalan  kısımları  kimyasallar  ile  bertaraf  edilecektir , bu  konular  ileriki  bölümlerde  anlatılmalıdır.

Degazörün  iyi  bir  şekilde  işletilebilmesi  için  üç  ana  nokta  önemlidir.

1 ) Degazör  sıcaklığı  102 – 105  OC  civarında  olmalıdır

2 ) Degazör  çalışma  basıncı  0,2 – 0,5  bar  civarında  olmalıdır.

3 ) Degazörde  su  ve  buharın  karşılaşması  esnasında  yeterli  süre  sağlanmalıdır . Minimum  20  dakika

4 ) Degazör  kazan  besi  pompalarından 4 – 5  metre  yukarda  olmalıdır.Pompaların  suyu  rahat  bir  şekilde  basabilmesi  için.

Degazörde  gaz  atımı  işlemi  tamamlandıktan  sonra , su  besi  tankına  alınır . Besi  tankından  kazana  verilen  suya  kazan  besi  suyu , besi  suyunun  hazır tutulduğu  tanka da  besi  tankı  denir. Kazan  besi  suyunu kazana  basan  pompalara  kazan  besi  pompaları ( KBS )  denir. Bu  pompalar ile  besi  suyu  önce  ekonomizere  ( sistemde  var  ise )  oradan da  kazana  basılır . Kazan  besi  suyu  pompaları , kazan  çalışma  basıncı , besi  suyu  debileri  ve  besi  suyu  sıcaklıkları  göz  önüne  alınarak  seçilmelidirler.

Kazan  besi  suyunun , kazanın  ihtiyacı  oranında  kazana  basılması  kazandaki  seviye  şamandıraları  önemlidir , az  basılması  halinde  kazanın  üst tarafındaki  borularda  aşırı  ısınmadan  kaynaklanan  problemler . Çok  basılmasında  ise  buhar  sistemine  ıslak  buhar  ve  kazan  suyu  gitmesi  gibi  problemler  meydana  gelecektir.

E ) EKONOMİZERLER ; Ekonomizerler  de  ön ısıtıcılar  gibi  atık  ısı  ve  enerjide  fayda sağlamak  amacı  ile  kurulan  sistemdir. Kazan  besi  tankından  kazana  gönderilen  besi  suyu , ekonomizer  borularına  gitmesi  sağlanır . Ekonomizer  boruları  yatay  veya  dikey  kurulabilir . Baca  gazı  sıcaklığına , ekonomizer  boru  adetini , ekonomizerin  yapısına  ve  besi  suyu  debisine  bağlı  olarak  besi  suyu  sıcaklığını  10  ile  50 – 60  dereceye  kadar  yükseltile  bilirler .

 

F ) BUHAR  KAZANLARI ; Buhar  kazanları  çeşitli  yakıtlar  yakılarak  sudan  çeşitli  sıcaklık  ve  basınçlarda  buhar  üretilmesini  sağlayan  sistemlerdir . Buhar  kazanlarında  üretilen  buhar  çeşitli  sektörlerde  ısıtma , makinelerin  çalıştırılması , elektrik  üretim  vs . gibi  amaçlar  ile  kullanılmaktadır .Buhar  kazanlarının  işletilmesi  esnasında , kazan  suyunun  istenilen  değerlerde  tutula  bilmesi  amacı  ile  belirli  periyotlarda  belirli  miktarlarda ( her  iki  saatte  bir –10 sn  gibi ) kazan  suyunun  dışarı  atılması  olayına  blöf  denir .Kazan  sistemindeki  blöf  yüzey ( üst – köpük )  veya  alt ( çamur )  blöfü  olarak  iki  farklı  şekilde  yapılabilir .Kazanlara  uygulanacak  olan  blöf  rejimi  kazan  besi  suyu  kriterlerine  kazan  yapısına , kazanın  buhar  üretimine , çalışma  basıncına , üretilecek  olan  buhar  özelliklerine , kullanılan  kimyasal  özelliklerine  ve  bağımsız  otorite  kuruluşlarca  ( ASME – CEOC )  belirlenen  limitasyonlara  bağlıdır

Buhar  kazanları  temelde  iki  başlık  altıda toplanabilir

1 ) Skoç  tipi  alev – duman  borulu  kazanlar.

2 ) Su  borulu  kazanlar

 

1 )SKOÇ  TİPİ  ALEV  DUMAN  BORULU  KAZANLAR ; Kazan  içindeki  boruların  iç  yüzeyinde  alev – gazın , boruların  dış yüzeyinde  de  suyun  bulunduğu  kazan  tipidir .Alev – duman  borulu  kazanlar  için  su  miktarı  fazla  olduğundan  maximum  40  bar  basıncına  kadar  buhar üretimi  yapabilmektedirler.

2 ) SU  BORULU  KAZANLAR ; Bu tip  kazanlarda  su  borularının  içinde  ısıtıcı  ortam  alev  ve  gaz  ise  boru  yüzeyinin  dışında  bulunmaktadır. Su  borulu  kazanlardaki  su  miktarı  az  olduğundan  daha  yüksek  basınç  ve sıcaklıkta  buhar  üretimi  yapabilme  imkanları  vardır. Ancak alev duman borulu kazanlara göre  daha hassas bir ilave su ıslahı ile daha iyi bir kimyasal ıslahı uygulaması gereklidir. Su borulu kazanlarda fiziki yapılarına göre “A”, “O” ve “D” tipi diye adlandırırlar.

G ) KIZDIRICILAR; Kazanlarda üretilen doymuş buharı, kızgın buhara dönüştürmeye yarayan bölümdür. Yüksek basınç ve sıcaklıkta buhar isteyen buhar türbin sistemleri gibi sistemlerde kullanılırlar.

H ) BUHAR HATLARI VE EKİPMANLARI; Kazanda üretilen buharın kullanılacağı yere kadar olan borulama sistemidir. Buhar hatları üzerinde hem hatların fiziksel olarak korunması hem de buharın kullanılacağı yer istenilen saflıkta ve özelliklerde gitmesini sağlayan bazı ekipmanlar olmalıdır.

Bunlar sırası ile kazan buhar fazında ve buhar kollektörü girişine konulan ve kazan suyu ve buharın ayrışmasını sağlayan sisteme ıslak buhar gitmesini önleyen buhar separatörleri. Buharın kazan sonrasında toplanıp kullanılacağı bölgelere dağıtılmasını sağlayan buhar kollektörleri. Sabit basınçta üretilen buharı işletme içerisinde gerektiğinden daha düşük basınçlarda kullanılmasını sağlayan basınç düşürücüler. Buhar borularında ısınma-soğuma sonrasında meydana gelecek olan genleşme ve büzüşmeler sonrasında borular ve bağlantılarda oluşacak olan deformasyonları önleyecek olan kompansatörler. Islak buhardan ve hatlardaki ısı kayıplarından kaynaklanan yoğuşmalar sonucu buhar hatlarında oluşan suyun tahliye edilmesini sağlayan cepheler ve kondenstoplar olarak sıralandırılabilir.

I ) ARA (SAF) KONDENS TANKLARI VE KONDENS DÖNÜŞ HATLARI;

İşletmelere gönderilen buhar kullanıldıktan sonra belirli ölçüde ısısını ve basıncını kaybederek yoğuşmaya başlar ve tekrardan su fazına dönme eğilimi içine girer. Sistemdeki kondenstoplar sayesinde tamamıyla su fazına dönüşen saf kondens işletmedeki çalışma şartlarına göre ya kendi olağan akışı ile yada ara tanklardan toplanıp pompa vasıtası ile kondens tankına geri döndürülür.

Saf kondensin bu şekilde toplandığı tanklardan saf kondens tankı diye adlandırılır. Saf kondensin kondens tankına geri döndüğü boru hattına da kondens dönüş hattı denir.

KAZAN VE KONDENS SİSTEMİNDEKİ BUHAR ÜRETİMİ VE SU – BUHAR ÇEVRİMİ

Su tasfiye sisteminde üretilen su ve saf kondens dönüşleri kondens tanklarında toplandıktan sonra kondens tankları vasıtası ile degazöre basılır. Kondens tankı ile degazör arasında ön ısıtıcılar var ise su buradan geçirilerek ısınması sağlanarak degazördeki yük azaltılır. Degazörde 102-105 C0 sıcaklık ve 0,2 – 0,5 basınç altında min. 20 dak. Bekleme süresi sağlanarak kazan besi suyu içerisindeki çözünmüş oksijen (max. 50ppm) ve karbondioksit   (max. 10ppm) alındıktan sonra kazan besi pompaları vasıtası ile kazana verilir. Degazör ile kazan arasında ekonomizer var ise besi suyu buradan geçirilmek sureti ile daha fazla ısınması sağlanarak ısı ve enerji tasarrufu yapılmış olur.

Kazana gelen besi suyu çeşitli yakıtlar (fuel-oil, doğal gaz, kömür vs. ) veya akıt ısı (baca gazı, egzoz gazı vs. ) kullanılarak istenilen basınç, sıcaklık ve safiyette buhar elde edilir.

Buhar kazanlarının işletilmesi esnasında kazanın hışır oluşumu ve korozyona karşı kullanılması ve istenilen nitelikte buharın üretilebilmesi için kazan suyu özelliklerini çeşitli otoritelerce belirlemiş olan değerlerde tutulması gerekmektedir.bu amaçla kazan suyunu belirli zaman ve belirli miktarlarda kısmi olarak boşaltılmasına (blöf yapılmasına ) gerek duyulur.

Üretilen buhar kollektörlerde toplanarak istenilen bölgelere dağıtılır. Buhar işletme içerisinde kullanılması ile sıcaklığı ve basıncı bir miktar düşmesi ve kondenstopların da buharın yoğuşmasını sağlayarak buhar-suya dönüştürülür. Ve oluşan saf kondens, kondens tankına geri döner.

Bu su-buhar çevriminde kullanılan bazı kavramlar ve aralardaki bağlantılar aşağıda belirtilmiştir.

İlave Su; Tüm kazan ve kondens sisteminde açık buhar kullanımında, buhar ve su kaçaklarında ve kazana uygulanan kısmi blöflerden kaynaklanan su kayıplarını tamamlamak için sisteme su tasfiye sisteminden verilen suya ilave su (make-up) denir.

İlave Su (make-up) = Blöf Suyu + Kayıplar ( Açık Buhar + Kaçaklar + Blöf )

  Besi Suyu; Kazanın ürettiği buhar ve kazan blöf miktarlarını karşılamak için kazana beslenen suya kazan besi suyu denir. Kazan besi suyu miktarı saf kondens dönüşü ve ilava su miktarlarına da eşittir

Kazan Besi Suyu = Buhar Üretimi + Blöf Suyu

                                   İlave Su + Saf Kondens Dönüşü

 

KAZAN VE KONDENSE SİSTEMİNDE SUDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER

Buhar üretimi ve kondens sistemlerinde meydana gelebilecek olan problemleri 4 ana başlık altında toplayabiliriz.

  1. Kışır oluşumu
  2. Oksijen korozyonu
  3. Düşük pH korozyonu
  4. Taşınma (Su Sürüklenmesi-Islak Buhar)

1 ) KIŞIR OLUŞUMU;

Kazan sisteminde kışır oluşumunun iki temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi suyun içerisinde bulunan çeşitli bileşiklerin kazanlardaki sıcaklığın etkisi ile çözünürlükleri azalarak daha az çözünür. Bileşikler oluşturması ve bu bileşiklerin boru yüzeyine yapışmasıdır. Buna en iyi örnek sudaki bikarbonatların (geçici sertlik) kazanlarda ısının etkisi ile kırılarak karbonat formuna ( kalıcı sertlik ) dönerek çekilmesi ile oluşan kireç (CaCO3) depozitleridir.

 

Ca(HCO3)2 + ISI                           CaCO3    + CO2    + H2O

 

Bunun yanı sıra besi suyunda toplam sertlik diye tabir edilen kalsiyum ve magnezyum iyonlarının çeşitli iyonlarla yapacağı kristal yapıdaki bileşiklerin çökerek metal yüzeylere yapışması ile oluşacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli iyon silis olup kazan suyu ile ilgili tüm standartlarda silis için limitasyonlar bulunmaktadır.

 

Ca + SO4                        CaSO4

 

Ca + SiO2                       CaSiO3

 

Mg +2 OH                      Mg (OH)2

 

Mg + SiO3                      Mg SiO3

 

Diğer bir kışır oluşumu ise kondens sistemindeki korozyon ürünlerinin kazanlarda birikmesi ile meydana gelen ;

 

4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O              4Fe(OH)3 + 4CO2

 

4Fe(HCO3)2 + Isı                              Fe(OH)2 +  CO2

 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O                    4Fe(OH)3

 

2Fe(OH)3                                           Fe2O3 + 3H2O

yukarıda belirttiğimiz tüm problemlerin yaşanmaması için öncelikle ön ıslah (yumuşatma, demineralize) işlemlerinin yanı sıra bakiye kirlilikler için kati suretle kimyasal kullanılmalıdır.

 

2 ) OKSİJEN KOROZYONU ;

 

Oksijen korozyonu hem kazan besi ve kazan hem de tüm buhar ve kondens hatlarında meydana gelen tüm sistemlerde istenmeyen zararlara yol açan bir korozyon türüdür. Oksijen korozyonuna pitting (çukurcuk) denir.

Fe                   Fe+2 + 2 e

 

Fe+2 + 2OH              Fe(OH)2

 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O             4Fe(OH)3

 

2Fe(OH)3                Fe2O3 + H2O

 

buhar üretim sistemlerinde oksijen korozyonunu önlemek için degazör (gaz alıcı) sistemleri kurularak oksijen mekanik olarak 20-50ppm seviyelerine düşürülebilmektedir. Oksijenin mekanik olarak degazör sistemlerinden atılabilmesi için, daha önceki bölümlerde belirtilen degazör işletimi konularına özen gösterilmelidir. Ancak bakiye kalan için kimyasal oksijen tutucu kullanmak gerekmektedir.

 

3 ) DÜŞÜK pH KOROZYONU ;

Buhar üretim sistemlerinde düşük pH korozyonu kondense sisteminde etkili olmaktadır. Korozyonun oluşma mekanizması ise buhar fazına geçen karbondioksitin kondens hatlarında su buharı ile reaksiyona girerek karbonik asit oluşturması ve buna bağlı olarak kondens  pH değerlerinin ideal pH olan min. 8,2 nin altına düşerek asidik korozyon olması ile meydana gelir.

 

Bu nokta da, sudaki karbondioksit degazörde tamamı atılabilse dahi, besi suyundaki alkaliteyi oluşturan bikarbonatlar kazanda yüksek ısı sonucunda kırılarak hidroksit ve karbondioksit kırılmaktadırlar. Bu kırılma sonrasında ortaya çıkan iyonlar kazan suyunda kalarak kazan suyu pH değerini yükseltirler. Karbondioksit ise buhar ile taşınarak buhar ve özelliklede kondens hatlarında aşağıdaki mekanizmalar ile korozyona sebebiyet verir. Düşük pH korozyonunun göstergesi boru et kalınlığının incelmesi şeklindedir.

 

2HCO3 + Isı             CO3 + CO2 + H2O

 

CO3 + H2O + Isı            2OH + CO2

 

CO2 + H2O               H2CO3

 

Fe + 2H + 2HCO3               Fe(HCO3)2 +H2

 

4Fe(HCO3)2 + O2                2Fe2O3 + 8CO2 + 4H2O

 

Bu tür korozyonun önlenmesi için sudaki çözünmüş karbondioksitin elimine edilmesi degazör sistemi ile sağlanır. Ancak sudaki bikarbonatlar herhangi bir şekilde alınmadığından ancak nötralize aminler kullanılarak oluşan karbonik asit nötralize edilebilir.

 

4 ) TAŞINMA (SU SÜRÜKLENMESİ – ISLAK BUHAR)

      Kazan suyu taşınmalarının temel olarak iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar mekanik sebeplerden kaynaklanan taşınmalar ve kimyasal sebeplerden kaynaklanan taşınmalardır. Diğer bir taşınma türü ise volatile caryover ( uçucu taşınma ) diye tabir edilen ve daha çok yüksek basınçlı kazan ve türbin sistemlerinde dikkat edilmesi gereken taşınma türüdür.

 

A ) Mekanik Sebeplerden Kaynaklanan Taşınma;

 

  1. Kazan su seviyesi normalin üzerinde olup, kazandaki su ve buhar fazının ayrışması için yeterince yer olmamasından kaynaklanan taşınmalardır. Böyle bir durumda kazan su seviyesi normale indirilerek taşınma önlenebilir.
  2. Kazanın buhar üretim kapasitesinin üzerinde buhar ihtiyacı ve buhar çekimi olması durumunda kazan bu miktarı karşılayamayacağından kazanda bir vakum oluşur. Bu vakum sonucunda kazan suyu buhar ile beraber hatlara gider. Bu tür durumlarda kazan çalışma basıncında düşmeler gözlenmektedir. Bu tür bir taşınmada ise ya yedekte bir kazan var ise devreye alınmalı yada buhar ihtiyacı kazan kapasitelerine göre ayarlanmalıdır.
  3. İşletmede ani (pik) buhar çekişleri yapılıyor ise kazanlar buhar ihtiyacındaki bu ani artışı tolere edene kadar kazan suyu taşınmaları meydana gelir.bu tür taşınmaların önlenebilmesi içinde işletme içerisindeki ani çekişlerden olabildiği kadar kaçınmalı, ani çekişlerin daha çabuk tolere edilebilmesi için daha fazla kazanın devrede tutulması gibi önlemler alınabilir.

 

B ) Kimyasal Sebeplerden Kaynaklanan Taşınmalar;

 

Kimyasal sebeplerden kaynaklanan taşınmalarda en önemli unsur kazan suyu alkalite ve pH değeridir. Kazan suyu alkalite ve pH değeri öngörülen standartların üzerine çıktığında kazan suyu çok alkali hale gelir ve daha kaygan bir hal alarak köpüklenmeye başlar. Kazan suyu üst yüzeyinde oluşan bu köpükler buhar ile taşınarak ıslak buharın sisteme gitmesine sebebiyet verirler.

Bu tür bir taşınmada da kazan suyunun ön görülen limitasyonlarda tutulabilmesi için yeterli miktarlarda kazan blöfleri yapılmalıdır. Kazan üst tarafında bulunan yüzey (köpük) blöfü kullanılarak köpük dışarı atılabilir. Diğer bir yöntem ise kazan suyuna köpük kesici kimyasalların dozlanmasıdır.

Yukarıda belirtilen tüm bu taşınma problemlerinin önlenebilmesi için kazanlara ve buhar hatlarına buhar seperatörleri, kazan harici buhar domları, buhar hatlarına cep ve kondenstopların konulması faydalı olacaktır.

C ) Volatile Caryover (Uçucu Taşınma )

Bu taşınma türü daha yüksek basınçlı kazan sistemlerinde meydana gelen ve kazan suyundaki silisin yüksek basınç ve sıcaklık neticesinde uçucu hale gelmesi ile buhar ve kondens hatlarına gitmesi sonucu oluşmaktadır.

Bu taşınmanın önlenmesi için öngörülen kazan besi ve kazan suyu standartlarına uyulması uygulanabilecek olan yegane yöntemdir.